طراحی انواع قطعات و مجموعه های فلزی با توجه به فاکتور های مورد نیاز در رابطه با جنس متریال و انواع ضخامت

طراحی انواع قطعات و مجموعه های فلزی

با توجه به فاکتور های مورد نیاز در رابطه با جنس متریال و انواع ضخامت